فیوز فست 690 آمپر 1250 ولت ferraz shawmut pc33ud69V1250tf فراز

( ferraz pc33ud69V1250tf D300084 )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

520 قلم

1000
1000

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فراز شاموت فرانسه

قیمت مناسب

فیوز قیمت مناسب اصلی فرانسه