فیوز فست 1100 آمپر 1000 ولت ferraz shawmut A100UD73LI1100 1100 فراز

( ferraz A100UD73LI1100 N300691 )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

260 قلم

1100
1000

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی