ولوم ده دور 100 اهم vishay انگلیس

( 534.101.100R SPECTROL 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

2591 قلم

3W
100R
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL