ولوم ده دور 200 اهم vishay انگلیس

( 534.201.200R SPECTROL 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

5200 قلم

3W
200R
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

ویشای انگلیس ده دور با کیفیت