ولوم ده دور 500 اهم vishay انگلیس

( 534.501.500R SPECTROL 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

2652 قلم

3W
500R
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL