ولوم ده دور 1کیلو اهم vishay انگلیس

( 534.102.1K SPECTROL 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

2589 قلم

3W
1K
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL