ولوم ده دور 5 کیلو اهم vishay انگلیس

( 534.502.5K SPECTROL 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

5199 قلم

3W
5k
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL