ولوم تک دور 2.5 کیلو اهم AB آلمان

( 2.5K AB ELECTRONIC )

ولوم تک دور 2.5 کیلو اهم AB آلمان

ولوم تک دور آلمانی
AB ELECTRONIC

ولوم تک دور AB

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

1995 قلم

1W
2.5K
±10%
270

ولوم تک دور 2.5 کیلو اهم AB آلمان

ولوم تک دور آلمانی
AB ELECTRONIC