پل دیود تک فاز 35 آمپر 1000 ولت Kbpc3510 چین

( Kbpc3510 )

TECHSEM CHINA

پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود.

پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.

TECHSEM

70,000 ریال بدون مالیات.

63,000 ریال بدون مالیات.

63,000 ریال به ازای 1

598 قلم

35A
1000V

TECHSEM CHINA

پل دیود یک سوساز کامل است که از ترکیب 6تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود.

پل دیودی از سه سر ورودی خود 3 فاز تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت و منفی میدهد.

جنس خوب

کیفیت خوب

جنس با کیفیت

خرید اسان و سریع